Algemene voorwaarden

Niranyana Jayamary / Filosofie in Praktijk / niranyana.nl

Algemene voorwaarden
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary. Eigenaar is Niranyana Jayamary, filosofisch consulent. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02060468.

Inhoud
Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3. Acceptatie
Artikel 4. Offertes
Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten
Artikel 6. Contractduur en opzegging
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
Artikel 8. Geheimhouding
Artikel 9. Intellectuele eigendom
Artikel 10. Betaling en verzuim
Artikel 11. Incassokosten
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
Artikel 14 De duur van de gesprekken, afzeggen en niet of te laat komen op gesprekken
Artikel 15. Persoonsgegevens
Artikel 16. Geschillenbeslechting
Artikel 17. Wijziging voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Filosofieinpraktijk / Niranyana Jayamary een overeenkomst is aangegaan.
 2. Cliënt: degene die sessies is aangegaan dan wel daar afspraken over heeft gemaakt. Of deelneemt aan een training, workshop, denkweek of denkvakantie.
 3. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Filosofie in praktijk / Niranyana Jayamary diensten aanbiedt of levert.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Filosofie in praktijk / Niranyana Jayamary uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Acceptatie
Door ondertekening verklaart opdrachtgever / cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid te verkeren.

Artikel 4. Offertes
1. De door filosofie.niranyana.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Filosofie in praktijk is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
 2. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Filosofie in praktijk / Niranyana Jayamary van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Filosofie in praktijk / Niranyana Jayamary doorberekenen aan de opdrachtgever.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Filosofie in praktijk / Niranyana Jayamary beschikbare informatie.

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten
1. De gesloten overeenkomsten tussen Filosofie in praktijk / Niranyana Jayamary en opdrachtgever leiden voor filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary verlangd kan worden.

 1. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Anneline Mook en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
 2. Mocht filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary tijdens de sessies zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary vallen, dan zal de Anneline Mook de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary  zijn verstrekt, heeft filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen. In geval dat restitutie van vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 2. Aan de opdracht zal door filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

 1. Filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Betaling en verzuim
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 1. Indien de debiteur de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary gerechtigd alle ten behoeve van de debiteur te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 2. In geval van betalingsverzuim is de debiteur voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de debiteur zullen de vorderingen van filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary en de verplichtingen van de debiteur jegens filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de debiteur gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de debiteur dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Als van filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11. Incassokosten
Ingeval filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. Filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt of deelnemer zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt en deelnemer alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

 1. De aansprakelijkheid van filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary in verband met die verzekering draagt.
 3. Elke aansprakelijkheid van filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary heeft het recht om zonder opgave van reden de sessies, de workshop/training/denkweekenden en denkweken te annuleren of deelname van een opdrachtgever/deelnemer te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

 1. De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht deelname aan of de opdracht voor de sessies of de workshop/training te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
 2. De deelnemer aan een denkweekend of denkvakantie dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
 3. Annulering door de opdrachtgever/deelnemer van de opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van de sessies of de workshop/training, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever/deelnemer verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, workshop, denkweek en denkvakantie te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 8 weken tot en met 4 weken voor aanvang van de workshop/training/denkweekend en denkweek is filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coachingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 14 De duur van de gesprekken, afzeggen en niet verschijnen op gesprekken
1. De duur van de gesprekken is 60 minuten tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.

 1. Een gesprek komt te vervallen wanneer cliënt meer dan een kwartier te laat komt. Het gesprek wordt dan wel volledig in rekening gebracht.
 2. Afzegging gebeurt door de cliënt persoonlijk en altijd telefonisch of per sms. Nooit per e-mail of op andere wijze.
 3. Afzegging uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip wordt niet in rekening gebracht. Afzegging uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt voor 50% in rekening gebracht.
 4. Geheel in rekening gebracht wordt wanneer de afzegging korter is gedaan dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip; de afspraak in het geheel niet wordt nagekomen; het gesprek anders dan telefonisch of per sms is afgezegd.
 5. Cliënt heeft niet het recht de gemiste afspraak kosteloos in te halen.
 6. Cliënt wordt onmiddellijk geïnformeerd wanneer filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary door overmacht verhinderd is de afspraak na te komen. Filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary gaat ervan uit dat cliënt telefonisch bereikbaar is en attent is op sms berichten.
 7. Een kennismakingsgesprek is kosteloos en verplicht tot niets. Wie echter een afspraak voor een kennismakingsgesprek zonder bericht verstek laat gaan of te laat afzegt, is 60 euro verschuldigd. Afzegging gebeurt zoals hierboven beschreven.
 8. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 15. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary  wordt aan filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary toestemming verleend voor verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 1. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary gevestigd is.

Artikel 17. Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen door filosofie.niranyana.nl / Niranyana Jayamary aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Einde